Po dálnici bezplatně i v roce 2021

Dálnice

Stanovisko NRZP ČR k osvobození od zpoplatnění pozemních komunikací:

Problematika osvobození od zpoplatnění pozemních komunikací je upravena zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a to konkrétně v ustanovení § 20a odst. 1 písm. h), které zní: „Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.“ To znamená, že osvobození od zpoplatnění se nevztahuje na držitele průkazu ZTP, kteří jsou postiženi úplnou nebo praktickou hluchotou. Tato úprava však platí již pouze do konce tohoto roku.

Od 1. 1. 2021 nabývá účinnosti novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, označená číslem 227/2019 Sb.

Novela mění právě § 20a odst. písm. h), a to tak, že nově zní:

„Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu11f) držiteli průkazu ZTP, nebo průkazu ZTP/P, pokud provozovatelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká11g).“

To znamená, že v § 20a odst. 1 písm. h) se slova „s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou,“ zrušují, a tedy nově se osvobození bude vztahovat i na tyto osoby.

Od 1. 1. 2021 tedy nově citované ustanovení zní takto: „Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP, nebo průkazu ZTP/P, pokud provozovatelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.“ Ke změně došlo i v upřesnění terminologie, a to vtom směru, že sama postižená osoba nebo osoba jí blízká musí být nadále provozovatelem, nikoliv již držitelem silničního motorového vozidla.

K uplatnění osvobození tedy musí být od roku 2021 splněno současně následující:

  1. osoba se zdravotním postižením se nachází ve vozidle,
  2. tato osoba je držitelem průkazu ZTP či ZTP/P,
  3. provozovatelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.

Pro úplnost ještě nutno zdůraznit, že uplatnění osvobození je vázáno pouze na průkaz osoby se zdravotním postižením, tedy na průkaz ZTP či ZTP/P a nikoliv na parkovací průkaz. Umístěním parkovacího průkazu na předním okně vozidla lze snížit riziko zbytečného zastavování vozidla z důvodu silniční kontroly, avšak parkovací průkaz sám tedy takto na dálku nedokladuje osvobození od zpoplatnění, neboť to je vázáno na další výše uvedené podmínky.

Pokud jde o přepravu osob, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a jsou přepravovány do příslušného zařízení, uvádí se v komentáři k § 20a zákona následující:  „Problém představuje situace, kdy tato osoba s postižením je přepravována do příslušného zařízení (např. zdravotnické, školské, rekreační atd.), kde zůstává, zatímco řidič vozidla se vrací zpět po zpoplatněné silnici. Vzhledem k současnému způsobu zpoplatnění vozidel do celkové hmotnosti 3,5 t, tedy pouze formou časového poplatku v trvání nejméně 10 dnů, je zřejmé, že osvobození od zpoplatnění se musí vztahovat i na návrat samotného řidiče z místa, kam osobu s postižením vezl. V takových případech je vhodné vyžádat si potvrzení od příslušného zařízení, o přijetí osoby s postižením. Osvobození od zpoplatnění se ovšem nevztahuje na držitele průkazů ZTP, pokud jejich postižení spočívá v úplné nebo praktické hluchotě. Tato skutečnost je na průkazu vyznačena odpovídajícím piktogramem.“ Upozorňujeme, že tato věc není upravena zákonem, je pouze v komentáři k § 20a, a tudíž není pro policejní orgán závazný a policejní orgán může postupovat rozdílně.

Lze tedy shrnout, že novela pro všechny držitele průkazu ZTP a ZTP/P upřesňuje podmínku, že sama postižená osoba nebo osoba jí blízká musí být provozovatelem silničního motorového vozidla. Pro osoby postižené úplnou nebo praktickou hluchotou pak novela znamená, že jsou-li držiteli průkazu ZTP, jsou od poplatků nově osvobozeny.  

V Praze dne 6. 11. 2020

Zpracoval: legislativní odbor NRZP ČR

Zdroj: Informace NRZP ČR č. 92-2020